A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Голубівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів Лебединської районної ради

Статут школи

Дата: 05.12.2018 11:14
Кількість переглядів: 131

 

                            СТАТУТ

        Голубівської загальноосвітньої

                   школи І-ІІІ ступенів

            Лебединської районної ради

                     Сумської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лебединської районної ради Сумської області знаходиться у комунальній власності.
  2. Юридична адреса школи:

42221 Сумська обл., Лебединський р-н, с.Голубівка, вул.Шкільна 1

  1. Школа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установах банку, печатку, штамп, індентифікаційний код.
  2. Засновником школи є: Лебединська районна рада, уповноваженим органом якої є Лебединська районна державна адміністрація, в особі районного відділу освіти.
  3. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
  4. Головними завданнями школи є: забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; виховання громадян України; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов”язків людини і громадянина; розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;  реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання свідомого ставлення до свого здоров”я та здоров”я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров”я учнів; створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
  5. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
  6. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
  7. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:  безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов”язань з іншими суб”єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов”язань за міжнародними угодами; дотримання фінансовоЇ дисципліни.
  8. У школі визначена українська мова навчання, універсальний профіль навчання.
  9. Школа має право: проходити в установленому порядку державну атестацію; визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником; визначати варіативну частину робочого навчального плану; в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України: використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу; бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним статутом; отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України; розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
  10. У школі створюються та функціонують методичні об”єднання: класних керівників і вихователів, природничого циклу, гуманітарного циклу, початкових класів.
  11. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Штепівською дільничою лікарнею та Голубівським ФАПом.
  12. Взаємовідносини школи з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

 

 

  ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно річного плану . В плані відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується відповідним органом управління освітою. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статуних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за урочною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється наказом директора на підставі особистої заяви батьків, а також свідоцтва про народження, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого МОН України зразка.

2.6. У школі створена група продовженого дня. Зарахування до ГПД і відрахування дітей з неї здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

      Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у перших класах 25 травня, у 2-х-11-х класах 30 червня. Навчальний рік поділяється на семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняться( крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджуються графік канікул. Тривалість канікул протягом року не повинна становити менше 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п”ятих- дванадцятих класх – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складаються на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором. Тижневий режим роботи затверджуються у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов”язкових навчальних занять у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчаннні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

       У першому класі словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – оцінювання в балах ведеться з ІІ семестру. У документі про освіту відображаються  досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.15. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читанння, математики.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення її визначається Положенням про державну підсумкову атестацію затвердженого МОН України.

2.18. Учням, які закінчили певний ступень школи видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи у навчанні учні нагороджуються Похвальними листами.

 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є: учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти, батьки

3.2. Права і обов”язки учнів, педагогічних працівників визначається чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи; на доступ до інформації з усіх галузей знань, брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах; брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи; брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організаціїнавчально-виховного процесу, дозвілля учнів; брати участь у добровільних самодіяльних об”єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами; на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність; на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов”язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень; дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна; дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм; брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством; дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров”я яких дозволяє виконувати професійні обов”язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

     захист професійної честі, гідності; самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров”я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи; виявлення педагогічної ініціативи; позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; участь у роботі органів громадського самоврядування школи; підвищення кваліфікації, перепідготовку; отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України; на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

     Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов”язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов”язані:

      забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов”язкових державних вимог; сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров”я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; сприяти зростанню іміджу школи; настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; постійно підвищуватисвій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору; виконувати накази і розпорядження керівників школи, органів управління освітою; брати участь у педагогічній раді.

3.9. У школі обов”язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється , як правило, один раз на п”ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого МОН України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов”язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, що їх заміняють, мають право:

        обирати і бути обраним до батьківського комітету та органів громадського самоврядування; звертатись до органів управління освітою, керівників школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи; на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядуванняшколи та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов”язані:

       забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти; постійно дбати про фізичне здоров”я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставленя до Вітчизни, сім”ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

        обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування; керувати учнівськими об”єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи; проводити консультації для вчителів; брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов”язані:

       дотримуватись статуту, виконувати накази та розпорядження керівника школи, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну.

 

 

 

 

 

          ІV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 

4.1. Управління школою здійснюється його засновником Лебединською районною радою в особі районного відділу освіти. Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор. Директором  може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж роботи не менше 3 років. Директор та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників школи – збоами трудового колективу;

учнів школи ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи – 10, учнів – 10, батьків – 10. Термін їх повноважень становить один рік. Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилисьне менше третини їх кількості, директор школи, засновники.

Загальні збори:

Обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень; заслуховують звіт директора і голови ради школи; розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи; приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педпрацівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

       сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об”єднання зусиль педагогічних і учнівських колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи;  формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління; розширення колегіальних форм управління навчальним закладом; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов”язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім”єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; визначення стратегічних завдань, пріорітетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; формування здорового способу життя; створенню належного педагогічного клімату; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів; підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків; сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів.

4.3.3. До ради обирається пропорційна  кількість від вчителів, учнів( ІІ-ІІІ ступінь), батьків. Чисельність та представництво в раді визначаютьсязагальними зборами. На чергових зборах рада оновлюється не менше на третину.

4.3.4. Рада школи діє на засадах:

      пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання вимог законодавства України, колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправництва членства; гласності.

       Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше 4 разів на рік. Рішення ради приймається простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

4.3.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради, головою ради не можуть бути директор школи та його заступники.

4.3.6. Рада школи:

організовує виконання рішень загальних зборів; вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання; разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи; затверджує режим роботи, приймає рішення разом з педрадою про представлення до нагородження випускників школи золотою та срібною медалями, Похвальними грамотами та листами; погоджує робочий навчальний план; заслуховує звіт голови ради та інформацію директора школи; бере участь у засіданнях атестаційних комісій  з метою обговорення питань про присвоєння категорій вчителям, вносить на розгляд педради пропозицій щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; виступає ініціатором проведення добродійних акцій, ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, атакож залучає батьків до участі в керівництві гуртками; розподіляє і контролює кошти фонду загального обов”язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням; розглядає питання родинного виховання; бере участь за згодою батьків в обстеженні житлово-побутових умов учнів; сприяє педагогічній освіті батьків; сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; розглядає питання здобуття обов”язкової загальної середньої освіти учнями; організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів; розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи; може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

4.4. При школі за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

        сприяння виконанню законодавства України щодо обов”язковості повної загальної середньої освіти; співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання; зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної бази школи; організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів; вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов”язкового навчання; запобігання дитячій бездоглядності; сприяння працевлаштуванню випускників школи; стимулювання творчої праці педпрацівників та учнів; всебічне зміцнення зв”язків між родинами учнів.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, окремих громадян. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес без згоди керівництва школою.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

          пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання вимог законодавства України; самоврядування; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань не менше 4 разів на рік. Засідання правомочні, якщо присутні не менше двох третин її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні. Зчисла членів піклувальної ради обирається заступник та секретар. Голова піклувальної ради: скликає і координує роботу піклувальної ради; готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; визначає функції заступника, секретаря та інших членів; представляє піклувальну раду в установах, підприємствах.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

       вносити на розгляд органів виконавчої влади,   директора школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової бази школи; залучати додаткові джерела фінансування школи;  стимулювати творчої праці педпрацівників, учнів; брати участь у розгляді звернень громадян, що стосується роботи школи.

4.6. Директор школи:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового рівня працівників; організовує навчально-виховний процес; забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні; відповідає за якість і ефективність роботи педколективу; створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи; забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожедних норм, техніки безпеки; підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчанння та виховання, заохочення творчих пошуків педагогів; забезпечує права учнів на захист їх від будь-якихформ фізичного або психічного насильства; призначає класних керівників, завкабінетами, навчальними ділянками, майстернями; контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; здійснює контроль за проходженням працівниками обов”язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; за погодженням з профкомом школи затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов”язки працівників школи; створює умови для творчого зростання педпрацівників; несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками педпрацівниками, загальними зборами, засновником, органами влади.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується відповідним органом освіти. Обсяг навантаження може бути меншим тарифної ставки лише за письмовою згодою педпрацівника. Перерозподіл педнавантажження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педпрацівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган- педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

   удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи; переведення учнів до наступного класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягенння у навчанні; підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; морального та матеріального заохочення учнів та педпрацівників школи.

4.10. Робота педради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, але не може бути менше 4 разів на рік. Члени педради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У школі можуть стволрюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

            V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база школи  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.

5.2. Майно школи належить їй на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту школи та укладених нею угод.

5.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, які передбачені законодавством.

Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається з навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного залу, бібліотеки, їдальні.

5.6. Відповідно до рішення

 

школа має земельну ділянку, де розміщується географічний та спортивний майданчики, навчально-дослідні ділянки, господарські будівлі.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису школи є:

     кошти засновників; кошти ( місцевого, державного) бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти, кошти фізичних, юридичних осіб; кошти, отримані за надання платних послуг; доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, майстерень, від здачі в аренду приміщень, споруд, обладнання; кредити банків, благодійнй внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. У школі створюється фонд загального обов”язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше 3% витрат на її поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Облік і використання коштів фонду здійснюється школою згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради школи, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

6.4. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнаннята інші матеріальні ресурси, користуватись послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати з арахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами МОН України.

6.6. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.

 

 

 

 

      VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Школа за наявної належної матеріально-технічної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв”язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Школа має право відповідно до чиноого законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями інших країн.

 

     VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

 

8.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють МОН України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та районний відділ освіти.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленомуМОН України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки навчального закладу з питань, пов”язаних з його навчальною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірка з питань, не пов”язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає засновник. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду- ліквідаціною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та обов”язки школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора